BRM og ERM

Bridge Resource Management / Engine-Room Resource Management

– BRM- og ERM-kompetanse kan dokumenteres på flere måter; basert på opplæring i læreplanen i dekks- og maskinoffiserutdanning eller på kurs og simulatortrening, som bygger på STCW-78-konvensjonen. I tillegg kan BRM- og ERM-kompetanse dokumenteres ved opplæring om bord, så fremt opplæringen er bekreftet av assessor som har assessorbevis utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalifikasjonskrav for sjøfolk baserer seg på internasjonale normer for opplæring, sertifikater og vakthold, slik det er nedfelt i STCW-konvensjonen fra 1978.

 

Emneplan

RSV – 15 – 2014

Ny frist for søknad om sertifikat i henhold til STCW-95

Sikkerhetsstyringssystem ISM for fiskefartøy over 500 brt.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske
a) ro-ro passasjerskip sertifisert for mer enn 12 passasjerer
b) passasjerskip i innenriksfart sertifisert for mer enn 100 passasjerer
c) passasjerskip sertifisert for mer enn 12 passasjerer i utenriksfart
d) lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer
e) fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer
f) flyttbare innretninger.

Forskriften gjelder ikke for fartøy som tilhører eller brukes av staten utenfor næringsvirksomhet.

Trer i kraft 1 jan 2015.

Sjøfartsdirektoratet

ISM – Normen