Statusmeldinger Desember 2017

Kampanje fra Sjøfartsdirektoratet:

Sjøfartsdirektoratet har som kjent valgt å ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy i 2018. Sjekklisten vil være et nyttig verktøy for rederiene i forkant av et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Les mer.

Dieselmotorer med EIAPP sertifikat:

En dieselmotor (over 130 kW) skal være sertifisert og testet i henhold til NOx Technical Code 2008.  Reder må ved kjøp eller skifte av motor forsikre seg om at den testsyklus som er benyttet er tilpasset bruken av motoren, ref. kapittel 3 i koden: Les mer.

Forskrift om mindre rettelser i diverse forskrifter etter skipssikkerhetsloven:

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt mindre endringer i en rekke forskrifter.

Som del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene vi forvalter. Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått.

Samtlige forskrifter som endres, er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven. Les mer.

Nye sertifikater for fiskeskippere:

Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018. Endringene medfører at det i dagens sertifikatstruktur for fiskeskippersertifikat finnes følgende 4 sertifikattyper:

  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
  • Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1. Les mer