Statusmeldinger April 2018

Ny Premaster versjon:

Premas har nå sluppet ut Premaster 2.14, og aller siste versjon ble tilgjengelig nå i begynnelsen av mai. For de som vil se nyetsbrevet fra Premas finnes det på hjemmesiden vår, http://www.sirkel-vs.no/nyheter-fra-premas/. Sirkel AS jobber med en oppgraderingsplan som vi kommer å presentere for våre kunder i nærmeste fremtid. Vi driver nå med testing og evaluering med tanke på våre kunders bruk av systemet.

Avvik, pålegg og andre hendelser.

Om fartøy eller rederi som er kunde av Sirkel AS får funn eller pålegg fra myndigheter, eller har andre sikkerhetsrelaterte spørsmål, så vil vi minne på om at vi er her med lang erfaring på å veilede eller utarbeide løsninger for å komme i mål og imøtekomme krav som stilles. Videresend gjerne informasjon, pålegg, funnliste osv til oss for å la oss vurdere hvordan vi tar det videre. Vi har i det siste tiden hatt flere kunder som har tatt i bruk vårt internkontroll system med suksess.

Sikkerhetsstyringssystem:

Har mannskapet kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet ombord, og er systemet gjort kjent blant hele besettningen. Dette er bla. spørsmål som er relevant ved tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet.
Sirkel AS kan tilby gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for hele mannskapet. Vi kjører også kurs i avviksbehandling, risikovurdering, verneombudskurs og vedlikeholdssystem.

Nyheter fra Premas

Her finner nyhetsbrev nr 1 – 2018 fra vår leverandør Premas.

Der de forteller om:

-Siste Premaster versjon som slippes i april 2018.

-Premaster GO

-Nye kunder

PREMAS_nyhetsbrev_april2018

Statusmeldinger Mars 2018

Samarbeid om hviletid for fiskere:
Sjøfartsdirektoratet og fiskernes organisasjoner fortsetter samarbeidet om hvordan hviletidsbestemmelsene for fiskere skal håndheves og dokumenteres. Les mer

Fokusområde 2018:
Sikkerhetsstyring på mindre fartøy (under 500 bt) blir fokusområde i 2018. Les mer
Kampanjesjekkliste som benyttes ved uanmeldte tilsyn: Les mer

Sikkerhetsstyringssystem:
Har mannskapet kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet ombord, og er systemet gjort kjent blant hele besettningen. Dette er bla. spørsmål som er relevant ved tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet.
Sirkel AS kan tilby gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for hele mannskapet. Vi kjører også kurs i avviksbehandling, risikovurdering, verneombudskurs og vedlikeholdssystem.

Statusmeldinger Februar 2018

Krav til nødpeilesender om bord på fiskebåter under 15 meter:
Alle dekkede fiskebåter og åpne fiskebåter med styrehus som opererer i fartsområde kystfiske eller større skal være utstyrt med nødpeilesender, uavhengig av byggeår. Les mer

Premaster GO
Premaster GO er et nytt produkt som gjør det mulig å kvittere ut jobber i et Web grensesnitt. Dette kan gjøres på en hvilken som helst plattform, på smart telefon, nettbrett, PC, MAC osv.
Her kan enkle operasjoner utføres.

Statusmeldinger Januar 2018

Inviterte fiskerinæringa til møte om nytt regelverk

 1. november i fjor trådde ILO-konvensjon nr. 188, som omhandlar arbeidsvilkår i fiskerisektoren, i kraft. Måndag denne veka inviterte Sjøfartsdirektoratet fiskerinæringa til eit møte der utfordringar rundt gjennomføringa av det nye regelverket var hovudtema. Les mer

 

Nytt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy

I forbindelse med gjennomføringen av den internasjonale konvensjonen ILO 188 i norsk rett, er det fastsatt krav til bemanningsoppgave på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer. Les mer

 

Utløserkrok til MOB-båt var ikke i henhold til krav i LSA koden:

Sjøfartsdirektoratet har fått melding om en ulykke i forbindelse med utsetting av MOB-båt om bord i en passasjerferge. Under øvelse skulle besetningen om bord trene på utsetting og manøvrering av MOB-båten. Les mer

Statusmeldinger Desember 2017

Kampanje fra Sjøfartsdirektoratet:

Sjøfartsdirektoratet har som kjent valgt å ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy i 2018. Sjekklisten vil være et nyttig verktøy for rederiene i forkant av et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Les mer.

Dieselmotorer med EIAPP sertifikat:

En dieselmotor (over 130 kW) skal være sertifisert og testet i henhold til NOx Technical Code 2008.  Reder må ved kjøp eller skifte av motor forsikre seg om at den testsyklus som er benyttet er tilpasset bruken av motoren, ref. kapittel 3 i koden: Les mer.

Forskrift om mindre rettelser i diverse forskrifter etter skipssikkerhetsloven:

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt mindre endringer i en rekke forskrifter.

Som del av Sjøfartsdirektoratets kvalitetssystem noteres jevnlig større og mindre behov for endringer i forskriftene vi forvalter. Mye av dette er endringsbehov av redaksjonell art, men som likevel kan gi rom for misforståelser og forårsake unødig tidsbruk hos direktoratets kunder. Formålet med endringene er i all hovedsak å rette opp redaksjonelle feil som av ulike grunner har oppstått.

Samtlige forskrifter som endres, er helt eller delvis hjemlet i skipssikkerhetsloven. Les mer.

Nye sertifikater for fiskeskippere:

Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018. Endringene medfører at det i dagens sertifikatstruktur for fiskeskippersertifikat finnes følgende 4 sertifikattyper:

 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
 • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
 • Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1. Les mer

Ny forskrift for fartøy under 500 brt

Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske

 1. Lasteskip med bruttotonnasje under 500
 2. fiskefartøy med bruttotonnasje under 500
 3. passasjerskip i utenriksfart sertifisert for 12 eller færre passasjerer
 4. roro-passasjerskip sertifisert for 12 eller færre passasjerer
 5. passasjerskip i innenriksfart sertifisert for 100 eller færre passasjerer
 6. fartøy over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Forskriften gjelder tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann.

Sirkel AS har tilpasset et system for alle fartøysgruppene

Les hele forskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1770

Endring i kvalifikasjonskrav for å få utstedt kompetansesertifikat dekksoffiser (AIS)

AIS-kurs er ikke lenger påkrevet for å få utstedt kompetansesertifikat for dekksoffiser etter STCW-konvensjonen.
Les mer

Reviderte emneplaner, STCW 78

Her er en del info fra Sjøfartsdirektoratet om de nye sertifikat reglene.

Reviderte emneplaner, STCW 78

Husk at de gamle sertifikatene etter STCW 95 er ugyldig etter 31.12.2016.

Når det gjelder Høyspent kurs for maskinister med M1 – M4 så skal alle ha kurset.

Se linken her: Emneplan oppgradering av yrkeskompetanse for maskinoffiserer (Manila-endringer).pdf

Godkjente utdanningsinstitusjoner: Finn kurssenter

BRM og ERM

Bridge Resource Management / Engine-Room Resource Management

– BRM- og ERM-kompetanse kan dokumenteres på flere måter; basert på opplæring i læreplanen i dekks- og maskinoffiserutdanning eller på kurs og simulatortrening, som bygger på STCW-78-konvensjonen. I tillegg kan BRM- og ERM-kompetanse dokumenteres ved opplæring om bord, så fremt opplæringen er bekreftet av assessor som har assessorbevis utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalifikasjonskrav for sjøfolk baserer seg på internasjonale normer for opplæring, sertifikater og vakthold, slik det er nedfelt i STCW-konvensjonen fra 1978.

 

Emneplan

RSV – 15 – 2014

Ny frist for søknad om sertifikat i henhold til STCW-95