Endring i kvalifikasjonskrav for å få utstedt kompetansesertifikat dekksoffiser (AIS)

AIS-kurs er ikke lenger påkrevet for å få utstedt kompetansesertifikat for dekksoffiser etter STCW-konvensjonen.
Les mer

Reviderte emneplaner, STCW 78

Her er en del info fra Sjøfartsdirektoratet om de nye sertifikat reglene.

Reviderte emneplaner, STCW 78

Husk at de gamle sertifikatene etter STCW 95 er ugyldig etter 31.12.2016.

Når det gjelder Høyspent kurs for maskinister med M1 – M4 så skal alle ha kurset.

Se linken her: Emneplan oppgradering av yrkeskompetanse for maskinoffiserer (Manila-endringer).pdf

Godkjente utdanningsinstitusjoner: Finn kurssenter

BRM og ERM

Bridge Resource Management / Engine-Room Resource Management

– BRM- og ERM-kompetanse kan dokumenteres på flere måter; basert på opplæring i læreplanen i dekks- og maskinoffiserutdanning eller på kurs og simulatortrening, som bygger på STCW-78-konvensjonen. I tillegg kan BRM- og ERM-kompetanse dokumenteres ved opplæring om bord, så fremt opplæringen er bekreftet av assessor som har assessorbevis utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalifikasjonskrav for sjøfolk baserer seg på internasjonale normer for opplæring, sertifikater og vakthold, slik det er nedfelt i STCW-konvensjonen fra 1978.

 

Emneplan

RSV – 15 – 2014

Ny frist for søknad om sertifikat i henhold til STCW-95

Sikkerhetsstyringssystem ISM for fiskefartøy over 500 brt.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske
a) ro-ro passasjerskip sertifisert for mer enn 12 passasjerer
b) passasjerskip i innenriksfart sertifisert for mer enn 100 passasjerer
c) passasjerskip sertifisert for mer enn 12 passasjerer i utenriksfart
d) lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer
e) fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer
f) flyttbare innretninger.

Forskriften gjelder ikke for fartøy som tilhører eller brukes av staten utenfor næringsvirksomhet.

Trer i kraft 1 jan 2015.

Sjøfartsdirektoratet

ISM – Normen

Nye miljøregler for skip

IMO (International Maritime Organization) har vedtatt nye regler for skip over 400 brt. som trer i kraft fra 1 januar 2013.

Regelen gjelder for alle fartøy, men enda usikkert om den vil gjelde for fartøy som kun opererer i nasjonal fart.
Verifikasjon av at SEEMP er ombord og implementert, vil skje fra første mellomliggende eller periodisk besiktigelse av IAPP (International Air Polution Prevention).
Dette er en skip spesifikk energieffektivitetsplan (SEEMP).
Dette i hht. MEPC (Marine Environment Protection Committee), 202(62) og 203(62).
SEEMP går i korthet ut på å utarbeide en skipsspesifikk energieffektivitetsplan hvor mulige energibesparende tiltak blir identifisert, vurdert implementert og fulgt opp. Retningslinjer for utvikling av SEEMP er gitt i resolusjon MEPC.213(63).

Bakgrunn:
Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) har regler om hindring av kloakkforurensning fra skip i vedlegg IV, regler om hindring av avfallsforurensning fra skip i vedlegg V og regler om hindring av luftforurensning i vedlegg VI. Norge har ratifisert konvensjonen og vedleggene, og er således forpliktet til å gjennomføre disse reglene.

  • Reglene om kloakkforurensning er gjennomført i miljøsikkerhetsforskriften § 9 og § 10.

Gjelder alle skip over 400 brt. (ISPP sertifikat)

  • Reglene om avfallsforurensning er gjennomført i miljøsikkerhetsforskriften § 11.

Gjelder alle skip over 100 brt.

  • Reglene om luftforurensning er gjennomført i miljøsikkerhetsforskriften § 12.

Gjelder alle skip over 400 brt. (IAPP sertifikat)
Forslag til endring i forskrift om miljømessig sikkerhet
Klikk på linken over for å komme til Sjøfartsdirektoratet sin hjemmeside. Der vil dere kunne finne alle dokumentene som er nevnt over.
Høringsfristen var 30 november 2012.
SIRKEL vil kunne tilby å lage en plan for utarbeidelse og implementering av nevnte SEEMP manual.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Vi har allerede levert til flere fartøy