Ny forskrift for fartøy under 500 brt

Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske

  1. Lasteskip med bruttotonnasje under 500
  2. fiskefartøy med bruttotonnasje under 500
  3. passasjerskip i utenriksfart sertifisert for 12 eller færre passasjerer
  4. roro-passasjerskip sertifisert for 12 eller færre passasjerer
  5. passasjerskip i innenriksfart sertifisert for 100 eller færre passasjerer
  6. fartøy over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Forskriften gjelder tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann.

Sirkel AS har tilpasset et system for alle fartøysgruppene

Les hele forskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1770