Ny forskrift for fartøy under 500 brt

Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske

  1. Lasteskip med bruttotonnasje under 500
  2. fiskefartøy med bruttotonnasje under 500
  3. passasjerskip i utenriksfart sertifisert for 12 eller færre passasjerer
  4. roro-passasjerskip sertifisert for 12 eller færre passasjerer
  5. passasjerskip i innenriksfart sertifisert for 100 eller færre passasjerer
  6. fartøy over 24 meter som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Forskriften gjelder tilsvarende for utenlandske skip som opererer i norsk territorialfarvann.

Sirkel AS har tilpasset et system for alle fartøysgruppene

Les hele forskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1770

Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring «DOC» (Document of Compliance)

Sirkel AS er innehaver av sertifikat for sikkerhetsstyring «DOC» (Document of Compliance).

Med dette sertifikatet kan Sirkel AS drifte og ivareta rederiets ansvar for sikker drift av fartøy i hht. ISM koden (International Safety Management) og Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger

Vi har allerede iverksatt prosessen med sertifisering av flere fartøy tilknyttet Sirkel AS

 

 

BRM Assessor

Sirkel AS har sertifisert assessor som kan foreta bedømmelse av BRM (Bridge Resource Management).

Ta kontakt for mer informasjon